Kindercoaching praktijk Anders lerende kinderen, te ZutphenPer 31-12-2017 is de kindercoaching praktijk gesloten. Vind een kindercoach bij jou in de buurt op www.ikleeranders.nl.


Ondanks dat school een plek hoort te zijn waar kinderen zich veilig genoeg kunnen voelen om volledig zichzelf te zijn en gestimuleerd worden juist hun unieke kwaliteiten te ontwikkelen, ziet de realiteit van alledag voor een steeds groter groeiende groep kinderen er anders uit.

In de kindercoaching praktijk Anders lerende kinderen worden beelddenkende kinderen begeleid volgens de ‘Ik leer anders’ methode. In vier sessies van ongeveer een uur worden er gereedschappen aangereikt waarmee de kinderen wél uit de voeten kunnen. Hiermee leren de kinderen informatie op de juiste wijze te ordenen (beter te onthouden), het alfabet en woorden (dictee), het cijferveld, rekenen (automatiseren) en tafels, klokkijken (ook digitaal) en tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.

Karin ThomasMijn naam is Karin Thomas en ik ben moeder van vier dochters. Nadat één van de meisjes een dyslexieverklaring had gekregen, ben ik mij gaan verdiepen in dyslexie en beelddenken en zo kwam ik in contact met de 'Ik leer anders' methode. In eerste instantie ben ik de opleiding tot 'Ik leer anders' coach gaan doen om mijn dochter en haar jongere zusjes te kunnen begeleiden. Verbazingwekkend hoe gemakkelijk zij de leermethode oppakken en eigen maken. Met veel plezier ben ik ook kinderen buiten mijn gezin gaan coachen.

Naast mijn werk als 'Ik leer anders' coach ben ik boekhouder, schrijf ik kinderboeken, teken ik en geef ik workshops aan volwassenen over heilige geometrie.

Mijn filosofie over onderwijs

Jaren geleden hoorde ik een gepensioneerde onderwijs inspecteur een bezielde speech houden tijdens een onderwijscongres. Hij vertelde dat het onderwijs in 150 jaren nauwelijks veranderd was, dat 90% van alle scholen nog steeds het leerling jaar klas systeem hanteerde terwijl al zo’n 25 jaren geleden per wet dit systeem afgeschaft was. Als onderwijsinspectie kun je natuurlijk niet 90% van alle scholen sluiten, dus werd dit systeem gedoogd en kwam de nadruk van de inspectie te liggen op de behaalde cito-scores van de betreffende scholen.

Dit doet me denken aan het moment dat mijn jongste dochters, een tweeling, halverwege groep één hun eerste schoolrapport mee naar huis kregen. De meisjes zaten allebei in een andere klas. In dit eerste halve jaar dat ze naar school gingen was hen al een citotoets afgenomen en op basis van deze uitslag was het schoolrapport ingevuld. De één had een keurig rapport, allemaal voldoendes, ze zat prima op het te verwachten niveau van een vierjarige. De ander echter, presteerde volgens de normen die de juf hanteerde onder de maat en had allemaal onvoldoendes! Dan ben je net vier, zit je een half jaar te kleuteren in groep één, krijg je onvoldoendes. In mijn beleving hoort een basisschool een kleuter vooral lekker te laten spelen en plezier maken, spelenderwijs komt het leren vanzelf. En niet op deze leeftijd al een lat in de vorm van een cito-toets op te leggen, om hun – naar mijn idee nog ongerijpte - cognitieve functies te bepalen.

Ten tijde van de industriële revolutie ontstond de noodzaak om de burgers massaal te leren lezen, schrijven en rekenen. Pas omstreeks 1900 is kinderarbeid per wet verboden en werd de leerplicht ingevoerd. Er is een homogeen onderwijs systeem ingevoerd om homogene (fabrieks)arbeiders te genereren. Inmiddels leven we in 2013 en zijn de tijden en omstandigheden zo veranderd, dat het tijd wordt om alle systemen, niet alleen het onderwijs, tegen het licht te houden. Momenteel wordt iedereen uitgedaagd door alle crisissen die er wel of niet zijn, te kijken naar de maatschappij die we samen gecreëerd hebben. Waar draait het leven werkelijk om? Wat is mijn unieke bijdrage die ik kom leveren aan het geheel? Kies ik voor overleven of kies ik voor een overvloedig en gelukkig leven? Hoe kunnen we aan de toekomstige generaties een mooiere en schonere wereld overdragen? Duidelijk is de tendens naar duurzaamheid. Ecologisch, biologisch, verantwoord ondernemen is populair.

En als we dan kijken naar onze kinderen, zijn zij dertien in een dozijn? Passen zij stuk voor stuk in de schoolfabriek? Vaak wordt het gedrag van een kind gecorrigeerd naar hoe het hoort volgens de volwassene. Zo ben ik opgevoed, dus zo leer ik het mijn kind.

Als ik diep van binnen in mijzelf kijk, ben ik ineens niet meer zo zeker of zoals ik denk dat het hoort ook wel klopt. Dikwijls laten mijn kinderen via hun gedrag of mening zien dat zij het niet eens zijn met mijn normen en waarden waarvan ik dacht dat het zo hoorde. Inmiddels heb ik geleerd goed te kijken naar hetgeen zij me te vertellen hebben, want vaak hebben zij gewoon gelijk! Kinderen zijn vaak wijzer dan volwassenen. Zij zijn namelijk nog vrij in hun doen en laten en wij zijn geconditioneerd door een voorgaande generatie die ons ouderwetse, allang achterhaalde ideeën opdroeg.

Ik vind het belangrijk dat kinderen hun aangeboren vrijheid behouden en dat ze geen beperkingen aangeleerd krijgen, die hun dromen in duigen laten vallen. Laat ze vooral hun fantasie, hun creativiteit en alle kwaliteiten die ze in huis hebben, ten volle onderzoeken en benutten. Want alleen dan kunnen ze werkelijk hun unieke bijdrage leveren aan het grotere geheel. Het is immers die unieke sleutel die ieder van ons bij zich draagt waarmee we samen een samenleving kunnen bouwen waarin iedereen kan zijn wie die is, kan leven zoals die wenst en gelukkig kan zijn. En dan zijn er scholen nodig die de kinderen de ruimte geven om te kunnen zijn wie ze zijn en op vrije en eigen wijze te ontdekken welke kwaliteiten er in hen aanwezig zijn. Want ieder kind is van nature leergierig en onderzoekend van aard en weet heel goed wat het beste past bij hem of haar.

Daar zijn de meeste scholen op dit moment nog niet. Verandering dient van binnen uit te gebeuren, bij de mensen zelf, bij de ouders, de leraren en overige opvoeders. Dat gebeurt wel, het kost alleen een beetje tijd. Dus hebben we te kampen met kinderen die moeilijk passen in het onderwijssysteem en hier toch mee zullen moeten dealen. Een deel van deze kinderen, de beelddenkende kinderen, zal baat hebben bij de ‘Ik leer anders’ methode, zodat ze binnen het huidige systeem mee kunnen komen. Ik zie de ‘Ik leer anders’ methode als een hulpmiddel om deze overbruggingsperiode door te komen, het is geen doel op zich. Een effectieve tussenoplossing die deze kinderen de instrumenten geeft om hun specifieke kwaliteiten te verenigen met de eisen die het huidige systeem nog van ze verlangt.
Een mooie en inspirerende lezing die met veel overtuiging het belang benadrukt om onze kinderen de ruimte te geven in de ontplooiing van hun unieke en creatieve kwaliteiten.
 

Sir Ken Robinson: Een revolutie in educatie!

 

Praktijk


Per 31-12-2017 is de kindercoaching praktijk gesloten. Vind een kindercoach bij jou in de buurt op www.ikleeranders.nl.

De praktijk is gevestigd in Zutphen.
Karin werkt voornamelijk bij de client thuis.
Ook is het mogelijk in de praktijk af te spreken.

Mijn werkwijze

Individuele training ‘Ik leer anders’ De basistraining leert je om informatie te vertalen naar JOUW informatiesysteem: visueel.
Dit kun je (in de toekomst) ook toepassen op bijvoorbeeld buitenlandse talen enz.

Inhoud training:

Doelstellingen vooraf bespreken.
Informatiesysteem testen en leerstrategie bepalen.
Rust en ruimte creëren.

Basisinformatie leren via beelddenken:
- informatie op juiste wijze ordenen (beter onthouden)
- alfabet en woorden (dictee)
- cijferveld, rekenen en tafels
- klokkijken (ook digitaal)
Tips voor vakken als topografie, werkstukken, spreekbeurten, boekbespreking, geschiedenis enz.

Tarieven

Kosten training 279 euro (4 sessies van een uur, inclusief werkboek)
Losse sessie van ongeveer een uur € 60
Werkboek € 39

Beelddenken


Meervoudige intelligenties
Op veel scholen wordt er grotendeels op één wijze lesgegeven, auditief. De juf of meester staat voor de klas en vertelt. Terwijl toch ieder kind zijn eigen ingang, manier van leren heeft, de zogenaamde meervoudige intelligenties. De één pakt de lesstof het best op door te luisteren naar de juf, de ander door zelf de lesboeken te lezen, door opdrachten te maken, of proefondervindelijk ervaring op te doen. Ook is er een groep kinderen dat het beste leert door alle lesstof visueel te maken, dit zijn de beelddenkende kinderen. Met name op deze laatste groep kinderen richt de kindercoaching praktijk zich. Vaak wordt niet herkend dat een kind in beelden denkt, sterker nog de term beelddenken is bij veel onderwijzers onbekend. Dat is jammer want het is juist deze groep kinderen die makkelijk de stempel dyslexie, dyscalculie, ADHD of autisme opgedrukt krijgen. In plaats van het onderwijs aan te passen aan de behoeften van deze kinderen, wordt met man en macht geprobeerd deze kinderen te kneden naar het onderwijssysteem.

Beelddenken
Misschien herken je de volgende situatie. Je vindt jouw kind een ondernemende wijsneus die je vaak verrast met hele rake opmerkingen, er ontgaat hem of haar niets, is fijngevoelig, stelt slimme vragen en toch komt het er niet uit op school. Sterker nog, de juf vindt dat je kind zich slecht concentreert, met alles bezig is behalve het werk, druk is en de lesstof niet oppakt. Er wordt overlegd, je kind krijgt extra huiswerk mee, remedial teaching wordt ingezet, (misschien wanneer je kind erg druk gevonden wordt je het advies krijgt een doktersbezoek af te leggen voor een Ritalin receptje?). Na een half jaar hangen en wurgen blijkt je kind, alle inspanning van jou en de begeleiding ten spijt, geen stap vooruit te komen. Wat nu? Het is goed mogelijk dat je kind in beelden denkt en een andere benadering nodig heeft.

Wat is beelddenken dan? Een beelddenker ziet plaatjes, zelfs hele filmpjes in het hoofd in plaats van woorden. Wordt bijvoorbeeld het woord ‘hond’ besproken, zal een beelddenker niet op zoek gaan naar de letters die het woord ‘hond’ vormen, maar zal een beeld van een hond zien, misschien wel de labrador van de buren die kwispelend op hem als komt, tegen hem opspringt en een natte tong langs zijn wang haalt. Wellicht gaat het filmpje verder en ziet de beelddenker zijn fiets op de grond liggen waar hij net vanaf was gestapt en ziet hij zijn moeder in de deuropening staan die hem vraagt zijn fiets in de schuur te zetten. Hier is natuurlijk niets mis mee, alleen een beetje onhandig als op dat moment gevraagd wordt het woord ‘hond’ op te schrijven tijdens het dictee dat zojuist begonnen is in de klas.

Beelddenkers zijn meer rechterhersenhelft georiënteerd, ze hebben een sterk visueel en ruimtelijk inzicht, kunnen als een architect hele gebouwen in 3D van alle kanten bekijken en draaien in hun hoofd. Ze zien het totaalbeeld en gaan daarna pas terugberedeneren naar de losse onderdelen, eigenlijk is dit omgekeerd leren. Ook zijn beelddenkers doorgaans creatief, hebben gevoel voor muziek, zijn goed in het oplossen van vraagstukken, voelen zich sterk verbonden met de omgeving en zijn vaak hypersensitief. Deze hooggevoeligheid kan lastig zijn, er komt teveel informatie binnen via de zintuigen (een beelddenker denkt veel sneller dan een woorddenker) waardoor een beelddenker kan gaan stuiterballen en de concentratie verliezen. De keerzijde is dan weer de hyperfocus, als een beelddenker met iets bezig is wat hem echt boeit, gaat hij totaal hierin op en zal zijn omgeving vergeten.

De linkerhersenhelft is vaak de zwakke hersenhelft en hier ontstaat de uitval. Vooral op het gebied van taal, rekenen, planning en tijdsbesef kan achterstand ontstaan. Wanneer een beelddenker een leerstrategie aangereikt krijgt die bij zijn manier van denken past, is er veel van de uitval te compenseren. Het zelfvertrouwen groeit en er is weer plezier in het leren. Dan kan de aandacht ook verlegd worden naar de kwaliteiten die een beelddenker zeer zeker bezit. Kwaliteiten die juist zo nodig zijn in onze huidige maatschappij. Kijk maar naar Einstein, een briljant brein die tevens dyslectisch was. Beelddenken is een gave!

Is mijn kind een beelddenker?
Heb je het vermoeden dat je kind een beelddenker is, doe dan de test. Wanneer de test het vermoeden bevestigt, is het goed mogelijk dat jouw kind inderdaad een beelddenker is. Vaak wordt dit erfelijk bepaald en zien we in de praktijk dat één van de ouders ook in beelden denkt. Herken je jezelf in de omschrijving, dan vind je het vast leuk om ook de test 'Ben jij een beelddenker?' te doen. Op de site is verder te lezen hoe de hersenhelften functioneren en wat het verschil is tussen beelddenken en woorddenken. Heb je na het lezen van alle informatie vragen of ben je nieuwsgierig of de 'Ik leer anders' methode aan zou kunnen slaan bij je kind, neem gerust contact met me op. Mijn gegevens vind je op de contact pagina.


TEST - Beantwoord de volgende vragen:

* Kan jouw zoon of dochter goed puzzelen?
* Houdt je kind veel van de TV en/of spelcomputer?
* Speelt je kind graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.)?
* Heeft je kind een levendige verbeelding en kan daardoor op gaan in zijn/haar fantasiewereld?
* Wordt hij/zij makkelijk afgeleid?
* Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?
* Heeft je kind laat leren lopen?
* Wiebelt hij/zij veel?
* Eerst doen en dan pas denken?
* Is hij/zij overweldigend aanwezig op verjaardagen en in pretparken? (Na eerst de kat uit de boom te hebben gekeken.)
* Denkt je kind erg zwart-wit?
* Is hij/zij erg perfectionistisch, die niet graag faalt (gevoelig voor kritiek)?
* Wint je kind graag en is het een slechte verliezer?
* Herinnert hij/zij gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden)?
* Heeft je kind problemen met het vasthouden van een pen, slecht handschrift?
* Heeft je kind een allergie, last van astma of veel oorontstekingen (gehad)?
* Heeft je kind een goed gevoel voor humor (creatieve woordspelingen)?
* Moeten de etiketten uit kleding geknipt worden? Draagt hij/zij graag zachte stoffen en heeft hij/zij bijvoorbeeld een hekel aan harde knoopjes?

Als je 10 van de bovenstaande vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, is jouw kind waarschijnlijk een beelddenker.

De meeste ouders herkennen hun kind direct bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. Deze lijst benadrukt met name de drukke kant van beelddenkers. Er zijn daarentegen ook veel beelddenkende kinderen die juist rustig zijn. Ieder mens is anders en uit zich ook anders.

Gelukkig zie je direct of de 'Ik leer anders' leermethode werkt. Een beelddenker spelt een woord met gemak van voor naar achter en van achter naar voor. Dat lukt alleen als je het woord kan visualiseren. Altijd proberen! Want als je zoon of dochter in beelden denkt, wordt het leren opeens een stuk makkelijker. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen.

Bron: www.ikleeranders.nl


Karaktervergelijking

De visueel - ruimtelijke leerling

De auditief - volgordelijke leerling

Denkt primair in beelden

Denkt primair in woorden

Is visueel sterk

Is auditief sterk

Kan goed met ruimte omgaan

Kan goed met tijd omgaan

Leert vanuit overzicht

Leert stapje voor stapje

Begrijpt de lesstof wel of (nog) niet

(nooit een beetje)

Leert met vallen en opstaan

Begrijpt complexe concepten makkelijker;

heeft moeite met eenvoudige taken

Presteert goed als moeilijkheidsgraad geleidelijk wordt verhoogd

Bedenkt synthese, voegt samen en legt makkelijk verbanden

Is een analytische denker

Werkt vanuit het grote beeld; kan details over het hoofd zien

Werkt vanuit onderdelen naar het geheel

Kan goed kaartlezen

Volgt mondelinge instructies goed op

Is beter in wiskundig redeneren dan in automatiseren

Kan goed rekenen

Leert hele woorden makkelijk

Leert klanken makkelijk

Moet woorden visualiseren alvorens ze te kunnen spellen

Kan woorden spellend uitspreken

Geeft de voorkeur aan toetsenborden om

te schrijven

Kan snel en netjes schrijven

Ordent en organiseert op geheel eigen wijze

Is goed georganiseerd

Vindt intuïtief de juiste oplossing

Kan stappen in het werk makkelijk verduidelijken

Leert het best door verbanden te zien

Blinkt uit in het uit het hoofd leren / stampwerk

Goed visueel lange termijn geheugen

Goed auditief korte termijn geheugen

Leert concepten voor de eeuwigheid;

haakt af bij stampwerk en herhaling

Heeft soms herhaling nodig om het geleerde te blijven onthouden

Ontwikkelt eigen methoden om

problemen op te lossen

Leert goed via instructie

Is erg gevoelig voor de houding van de leraar

Leert onafhankelijk van emotionele reacties

Bedenkt bijzondere oplossingen voor problemen

Voelt zich goed bij één juist antwoord

Ontwikkelt zich asynchroon (onevenwichtig)

Ontwikkelt zich redelijk evenwichtig

Kan erg onregelmatige cijfers halen

Haalt in de regels cijfers van gelijk niveau

Geniet van meetkunde en natuurkunde

Geniet van algebra en scheikunde

Leert de talen op locatie, door onderdompeling

Leert de talen in de klas / les, door onderwijs

Is creatief, ambachtelijk, technologisch, emotioneel of spiritueel begaafd

Is academisch getalenteerd

Is een laat bloeier

Is een vroeg bloeier
Hersenhelften

Kinderen worden geboren met een dominante rechter hersenhelft. Zij maken geen gebruik van taal. Door het bewegen van de armen en benen verkennen zij de ruimte om zich heen. Met klanken (huilen) maken zij duidelijk dat ze iets willen. Alles is gericht op het direct vervullen van een behoefte = PRIMAIR DENKPROCES.

Dan leert een kind praten en in woorden denken. Dit omslagpunt ligt rond het derde/vierde levensjaar. Taal gaat overheersen en het kind gaan de wereld ‘beredeneren’ = SECONDAIR DENKPROCES.

Een kleine groep mensen (5%?) blijft in beelden denken (primair denkproces). De rechter hersenhelft blijft dominant. De linker hersenhelft kan een achterstand gaan vertonen. Dit hoeft niet. Hoogbegaafde mensen denken in beelden en zijn ook goed in taal en rekenen. Als de linker hersenhelft wel minder wordt ontwikkeld, kan dit leerproblemen veroorzaken.


Sterke rechterhersenhelft

Beelddenken is een gave
Op latere leeftijd zie je de groep beelddenkers terug in creatieve beroepen: architecten, ontwerpers, aannemers, tekstschrijvers, reclame, kunstenaars, muzikanten, cabaretiers, ICT-ers, enz. Gebruik je gave om eventuele gebreken aan de linker hersenhelft te compenseren! Zo voorkom je leerproblemen.

Ritme
Beelddenkers hebben vaak gevoel voor muziek. Het herkennen van klanken en ritmegevoel zit in de rechter hersenhelft. Hiermee kun je fonetisch leren op klank (alfabet-lied).

Ruimtelijk inzicht
Driedimensionaal kijken is moeilijk voor te stellen als je geen beelddenker bent. Je kunt een object van verschillende kanten bekijken zonder uit je stoel te komen. Dit betekent ook dat je oplossingen ziet voor problemen die andere niet kunnen bedenken of zelfs kunnen begrijpen.


Denken vanuit totaalbeeld
Een beeld is een vast gegeven (als een foto). Door het in stukjes te hakken wordt het beeld juist onduidelijker. Een beelddenker kan dus ineens een oplossing voor zich zien, zonder dat hij kan verklaren hoe hij daar toe is gekomen. In de klas is dit soms een probleem omdat alles moet worden onderbouwd. Op het werk begrijpen collega’s vaak niet wat je bedoelt. “Zie je het al voor je?” “Huh, nee.”

Verbeelding
Buiten de kaders kunnen denken. Zeer creatief. Ook gebruik maken van leuke originele woordspelingen.

Beleving
De wereld niet beredeneren maar beleven!

Geweldige fantasie
Dagdromen. In deze fantasiewereld kan alles. Er bestaan geen vaste regels. Vraag daarom bij onbegrijpelijk gedrag wat er in het hoofd om gaat. Dit verklaart vaak een hoop.

Kleur
Tekenen, schilderen, ontwerpen. Uitstekend schaduwen kunnen plaatsen, kleuren mengen.
Zwakke linkerhersenhelft

Beelddenken is een gave, dit betekent dat je primair denkt met je rechter hersenhelft (zie het hoofdstuk Hersenhelften). Helaas heeft een dominante rechter hersenhelft vaak een zwakkere linker hersenhelft als gevolg. Misschien heb je moeite met leren, last van impulsief gedrag, weinig tijdsbesef, dyslexie enz.

In onze maatschappij hechten we veel waarde aan zaken als taal, geduld, op tijd komen enz. Je kan veel compenseren met je sterke rechter hersenhelft, maar moet ook accepteren dat je nu eenmaal anders denkt en reageert! Enne.... wie bepaalt de norm?

Mogelijke gevolgen van zwakke linker hersenhelft (dit verschilt per beelddenker):

•Woorden (taal); mogelijk dyslexie
•Nummers, probleem met rekenen; mogelijk dyscalculie
•Slechte planning en weinig tijdsbesef
•Denken vanuit totaalbeeld
•Details over het hoofd zien
•Primair voorkeursdenken


Woorden (taal); mogelijk dyslexie
Beelddenkers zien letters als losse plaatjes. Volgens kleine kinderen: “De letters zijn bijna allemaal hetzelfde want b = d = p = q”. Klanken worden daarom niet op juiste wijze aan deze plaatjes gekoppeld. Als beelddenkers lezen, slaan ze vaak de woorden zonder beeld over: de, het, dat, hulpwerkwoorden enz. Als ze stil lezen, kunnen ze dus heel snel lezen. Moeite met taal? Na de training ‘Ik leer anders’ kan je bijna altijd direct sneller hardop lezen (1 of 2 AVI-niveaus) en woorden (dictee) leer je onthouden via woordbeelden.

Nummers, probleem met rekenen; mogelijk dyscalculie
Cijfers zijn abstract, dat maakt rekenen moeilijk. Of beelddenkers blinken juist uit in rekenen, doordat ze het zien als puzzelen! Veel beelddenkers leren fonetisch (op klank). Vijfentwintig, je hoort eerst de vijf en dan pas de twee. Toch schrijf je 2-5. Vaak schrijven ze eerst de vijf en dan de twee ervoor. Of op jonge leeftijd: 5-2. Cijfers staan bij beelddenkers vaak niet achter elkaar, het zijn losse plaatjes. 28 klinkt hoger dan 30 (30 is een drie met een nul, drie dus). Leren rekenen gaat makkelijker met behulp van het cijferveld (totaalbeeld). Tafels kan je visueel opslaan met deze leermethode. Breuken vermenigvuldigen, delen, optellen of aftrekken, leg ik uit in een uur.

Slechte planning en weinig tijdsbesef
Beelddenkers staan bekend om chaos! Werken met visuele planborden, taken afbakenen en de dagindeling helder houden kan de nodige rust opleveren. Bij beelddenkers draait de interne klok vaak te snel. Daarom worden er onmogelijk veel zaken op een dag gepland. Of worden taken tegelijkertijd uitgevoerd. Dit kan zeer uitputtend zijn. Voor kleine kinderen kan je de tijd visueel maken met bijvoorbeeld een grip-op-de tijd-horloge. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer je klokkijken.

Denken vanuit totaalbeeld
Een niet-beelddenker verzamelt informatie en maakt daar een geheel van. Een beelddenker kijkt vanuit een totaalbeeld en bouwt dit niet op vanuit losse deeltjes. Hij is wel in staat om vanuit een geheel terug te beredeneren (omgekeerd leren). In het onderwijs wordt informatie altijd opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beelddenker. Je kunt jezelf aanleren om eerst het totaalbeeld te overzien (samenvatting hoofdstuk of boek, alfabet, cijferveld 1-100) om vervolgens terug te beredeneren om de lesstof in de klas te kunnen volgen.

Details over het hoofd zien
Een beelddenker ziet het totaal en heeft weinig oog voor details. Maak daarom gebruik van computers, spelling-check, controle door derden, enz.

Primair voorkeursdenken
Direct behoefte willen vervullen, heeft impulsief gedrag als gevolg. Daarom is het moeilijk om geduld op te brengen. Soms helpt het om in te spelen op het gevoel. Zelf beelden laten oproepen (visualiseren) van de situatie en de mogelijke (negatieve) gevolgen. In sommige gevallen kan afleiden de oplossing bieden.

Bron: www.ikleeranders.nl

Ik leer anders methode


Leerproblemen praktisch en snel aanpakken met de training ‘Ik leer anders’.
Een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers! Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.
Informatiebijeenkomst Ik leer anders van Agnes Oosterveen-Hess op Vimeo


Direct resultaat

Doordat we de lesstof op de juiste manier aanbieden aan de leerling, kan hij of zij direct vertellen of deze leermethode werkt. Dus geen eindeloos traject zonder resultaat. Want wanneer we overschakelen naar het juiste informatiesysteem (visueel) wordt de lesstof direct begrepen en onthouden. Tijdens de training kunnen bijvoorbeeld leerlingen met een taalprobleem, woorden foutloos spellen. Van voor naar achter, maar ook van achter naar voor. Simpelweg omdat ze het woord als woordbeeld hebben opgeslagen.

Blijf niet langer worstelen met schoolwerk. Ervaar zelf of deze leermethode ook voor jou werkt. Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen. De leeftijd om deze techniek aan te leren is vanaf 5 jaar tot 100!

Iedereen gebruikt hetzelfde informatieproces:
opnemen
verwerken
opslaan/onthouden
gebruiken

Per persoon verschilt de voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie (informatiesysteem):
horen (auditief)
voelen (kinetisch)
denken (auditief digitaal)
zien (visueel = beelddenken)

‘Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden’
Het onderwijs sluit niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep leert visueel. Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer je zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen JOUW informatiesysteem past. Deze techniek leer je zelf toepassen binnen vier sessies! Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school.

Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd.

Beelddenken is een gave: een creatieve, drie-dimensionale manier van denken. Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal (dyslexie), rekenen, planning en organisatie. De training ‘Ik leer anders’ gaat uit van jouw capaciteiten. In vier sessies leer je informatie te vertalen naar jouw informatiesysteem: visueel. Ervaar zelf dat de puzzelstukjes eindelijk op hun plaats vallen!

Bron: www.ikleeranders.nl

CONTACT


Anderslerendekinderen.nl
Leeuweriklaan 36
7203 JE Zutphen

Telefoon: 06 52 661 334
Kvk: 30239446
BTW: NL 1838.46.059.B01Stuur Karin Thomas een email.